คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคัชชา รุ่งโรจน์โชคดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรินทรา อิ่มศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ เชิญขวัญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวลี พลอยครบุรี
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรปรีดา ภูสมจิตร
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมรักษ์ นาคดี
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพงษ์ พระขันเล็ก
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโชคชัย เจริญสุข
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรชัยกูลย์ ปลั้งประโคน
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิราวดี สุขจุ้ย
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิรสา ทับพุ่ม
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาพร ลึงตะคุ
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกษสุนันท์ วงศาทอง
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจีรภัทร แสงทอง
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญธวัช เม่นขาว
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณภคพล คล่องณรงค์
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพนธ์ ศรีทองหลาง
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรกฤษณ์ ทองอินทร์
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2