คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางบานเย็น สมันกสิวิทย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สิงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายศรุตาภัค ทิพบุญทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ ชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ท้วมโพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญใจ สีทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนาค เกษทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ลุนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : .นายเนียน กำเนิดผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายควร คำพลึก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ทอง คงสมทรง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ้งเลี้ยว แซ่ลี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐา ชนะบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน