กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณกมล สังคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2