กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ