กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ