คณะผู้บริหาร

นายเชษฐา ชนะบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชษฐา ชนะบุญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปณิตา ทิพย์หทัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประจักษ์ ทรงธรรม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกมลทิพย์ ชื่นชม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป