กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระ ถาวรศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2