กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดารักษ์ พลวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3