พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
๑.      พัฒนาระบบประกันคุณภาพจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒.      พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓.      จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก  เขียนได้  คิดคำนวณเป็น มีทักษะ            การใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร  และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม              จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
๔.      ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์  สืบสานเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของไทยในท้องถิ่น
๕.      จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ไป                 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้