ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียน

ระดับชั้นเรียน อ.๑ อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม รวมทั้งหมด
จำนวนห้อง
เพศ ชาย ๑๕ ๑๕ ๓๐ ๑๓ ๒๑ ๑๗ ๑๕ ๒๑ ๑๒ ๙๙ ๑๒๙
หญิง ๑๖ ๒๐ ๓๖ ๑๔ ๑๙ ๑๘ ๑๖ ๑๗ ๒๕ ๑๐๙ ๑๔๕
รวม ๓๑ ๓๕ ๖๖ ๒๗ ๔๐ ๓๕ ๓๑ ๓๘ ๓๗ ๒๐๘ ๒๗๔
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๑ ๓๕ ๓๓ ๒๗ ๔๐ ๓๕ ๓๑ ๓๘ ๓๗ ๒๐๘ ๒๔๑