ครูประจำชั้น

นางกรรณิกา บุรกิจภาชัย
ครู คศ.2

นางสวรรยา กรองทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายอนุวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณกมล สังคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปณิตา ทิพหทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกมลทิพย์ ชื่นชม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุดารักษ์ พลวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวพัชรี อิ่มเนย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายประจักษ์ ทรงธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายธีระ ถาวรศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0