ครูประจำชั้น

นางกรรณิกา บุรกิจภาชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสวรรยา กรองทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายอนุวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธนาพา พงษ์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปณิตา ทิพหทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกมลทิพย์ ชื่นชม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุดารักษ์ พลวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพัชรี อิ่มเนย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายประจักษ์ ทรงธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายธีระ ถาวรศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6