วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านวังตะเคียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยครูและบุคลากรมืออาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีทักษะการสื่อสารเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมดำรงความเป็นไทยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้