ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่ ๕  ต.อ่างทอง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชรตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยนายปลั่ง  คงคา , นายนิโรธ  สัจจาดีและชาวบ้านร่วมกันสร้าง  เป็นอาคาร ๒  ห้องเรียนหลังคามุงสังกะสี ไม่มีฝา  โดยที่นายอุทัย  จันทร์ศรี  มอบที่ดินให้ ๑๕  ไร่
               เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๓๐ พ.ค. ๒๕๒๔  ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
(สาขาบ้านวังตะเคียน)” มีนายบรรพต  คล่องณรงค์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นป.๑ – ป.๔  มีนักเรียน  ๑๐๔ คน     ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องขยายอาคารเรียน  จึงต่อเติมอาคารชั่วคราว มุงหญ้าคา   ในเวลาต่อมา  ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  กำนันฉาย ดีนุช  ได้ทำเรื่องของบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน
                ปัจจุบันโรงเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มเติมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยมีอาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียนเพิ่มขึ้น  เป็น ๓ อาคาร , อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง และห้องส้วม อีก ๔ หลัง  เพื่อให้บริการกับนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการอย่างทั่วถึง